Statuten

 
BENAMING: NAVEMA, Beroepsvereniging van Hippische Ondernemers
Rechtsvorm: v.z.w.
Zetel: Anspachlaan 111 B13, 1000 Brussel
Voorwerp Akte: GECOORDINEERDE STATUTEN
 

I.    ALGEMEEN

 

Artikel 1  Oprichting

Deze vereniging is de verderzetting van de op 20 januari 1972 opgerichte vereniging “Nationaal Verbond van Manegehouders”.  De activiteiten van de vereniging “Association Nationale des Exploitants de Manège”, opgericht op 16 september 1986 worden overgenomen door het Nationaal Verbond van Manegehouders.

De Vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een vereniging zonder winstoogmerk (‘vzw’) op grond van de toepasselijke bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’).

 

Artikel 2   Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam NAVEMA, Beroepsvereniging van Hippische Ondernemers v.z.w., in het frans NAVEMA, Association Professionelle des Entrepreneurs Hippiques a.s.b.l.

Deze naam komt voor in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige vermelding van het adres van de zetel.

 

Artikel 3  Adres

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Gewest.   Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van deze statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging.

 

Artikel 4  Belangeloos doel

§ 1   De vereniging heeft een belangeloos doel

 • de beroepsbelangen van de ondernemingen in de paardensector te verdedigen en te bevorderen, zowel op economisch, sociaal en juridisch als moreel en maatschappelijk vlak,
 • advies te verlenen op bedrijfseconomisch, administratief en socio-economisch vlak,
 • de nascholing en beroepsvervolmaking van haar leden te bevorderen,

De VZW heeft hierbij volgende activiteiten tot voorwerp:

 • de leden te informeren over de ontwikkelingen in de beroepssector,
 • de belangen van de leden vertegenwoordigen en verdedigen bij overheidsdiensten, de parastatale en particuliere instellingen en instanties,
 • een geest van verstandhouding, morele steun en beroepsethiek bij de leden te bevorderen,
 • als coördinatieorgaan op te treden tussen haar aangesloten leden
 • en in het algemeen alle initiatieven ontwikkelen en alle maatregelen te trekken die zij nuttig acht voor de beroepsbelangen van de leden en organisaties in zijn geheel.

§ 2   De vereniging mag tot het bereiken van haar doelstellingen alle handelingen verrichten of (handels-)daden, inclusief economische activiteiten van commerciële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar belangeloos doel te maken hebben en die te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel. Zo mag de vereniging bijdragen en vergoedingen innen om haar lasten en kosten te dekken.  Zij mag roerende en onroerende goederen, indien nodig voor de verwezenlijking van haar doel, verwerven en bezitten, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik.  De vereniging kan in rechte optreden als eiser of verweerder.

 

Artikel 5  Duur

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.

 

 

II.    LEDEN

 

Artikel 6  Aantal

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt.  Het minimum is vastgesteld op drie.  De leden maken samen de algemene vergadering uit.

 

Artikel 7  Samenstelling ledenbestand

De voorwaarden om lid te worden van de VZW zijn de volgende:

 • De statuten en in het bijzonder het belangeloos doel onderschrijven
 • Actief zijn als natuurlijke persoon of rechtspersoon actief in de hippische sector: hiertoe behoren onder meer maneges, pensions, ruiterclubs, dekstations, hengstenhouderijen, stoeterijen, melkerijen, dressuurstallen, hoefsmeden, beroepsruiters, gediplomeerde trainers, gediplomeerde lesgevers, producenten en handelaars in toebehoren aan de paardensector (zoals zadels, medicijnen, voeders, transportmiddelen, diverse machines, inrichtingen,…) en leveranciers van diensten aan de paardensector (zoals tandartsen, osteopaten, …).
 • Akkoord gaan met de praktische afspraken rond het lidmaatschap (bv. lidgeld)

 

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat- lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de VZW wordt toegelaten. Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een lid, moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Artikel 8  Uitsluiting en ontslag

§1   De uitsluiting van een lid kan alleen op voorstel van het bestuursorgaan en met twee/derde van de vertegenwoordigde of aanwezige stemmen op de algemene vergadering.  De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

§ 2 Elk lid kan uit de vereniging treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij het bestuursorgaan.

§ 3  Een lid dat zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald, wordt geacht automatisch ontslag te nemen.

§ 4  Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit en kan niet de teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen of welk vermogen van de VZW ook.

 

Artikel 9  Lidmaatschapsbijdrage

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.  De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage mag niet hoger zijn dan 10.000 euro.

 

 

III.    ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 10   Samenstelling Algemene Vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.

 

Artikel 11   Bevoegdheden

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet en door onderhavige statuten worden toegewezen.  Behoren met name tot haar bevoegdheid:

 1. de wijziging van de statuten
 2. de benoeming en het ontslag van bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
 3. in voorkomend geval de benoeming van commissarissen en bepaling van hun bezoldiging
 4. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begrotingde kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 5. de ontbinding van de vereniging
 6. de uitsluiting van leden
 7. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 8. om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 9. alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

 

Artikel 12  Uitnodiging

§ 1   De algemene vergadering gaat minstens één maal per jaar door.  Ten allen tijde kan op beslissing van het bestuursorgaan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, in het bijzonder wanneer minstens één vijfde van de leden daartoe verzoeken. 
In dat geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
De gewone algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan, uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.
De agenda wordt bij de oproeping gevoegd.
Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die volgens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.
Elke vergadering gaat door op de datum, uur en plaats aangeduid in de uitnodiging.  Alle leden moeten er toe uitgenodigd worden.

§ 2   Het bestuursorgaan stelt de agenda vast.  Elk voorstel, getekend door één twintigste van de leden moet op de agenda geplaatst worden.  De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.

§ 3   De uitnodiging voor de algemene vergadering gebeurt door het bestuursorgaan per gewone brief of e-mail, die ten minste 8 dagen voor de vergadering verzonden wordt.  Zij vermeldt de agenda. 

 

Artikel 13   Deelname aan de algemene vergadering

§ 1   Elk lid heeft het recht aan de algemene vergadering deel te nemen.  Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.  Elk lid kan slechts beschikken over maximum drie volmachten.  Alle leden hebben gelijk stemrecht in de algemene vergadering.

§ 2     Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen leden op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens de vergadering. Tevens moet het de leden in staat stellen om hun stemrecht en/of vraagrecht uit te oefenen. Een lid dat op deze manier op afstand deelneemt aan de algemene vergadering wordt gelijkgesteld met een lid dat daadwerkelijk fysiek aanwezig is op de algemene vergadering.

§ 3   De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

 

Artikel 14  Aanwezigheidsquorum en beslissingen

§ 1     De algemene vergadering kan in principe beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de VZW, en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3de van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§ 2     De beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk lid heeft één stem.
Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.
De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

§ 3   De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een register van notulen, dit maakt deel uit van het interne VZW-dossier. De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen.  Het register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar het ter inzage ligt van elk lid.  Derden krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze.

§ 4   Elke wijziging van onderhavige statuten wordt onmiddellijk neergelegd bij de griffie en moet gepubliceerd worden als uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.  Hetzelfde geldt voor elke benoeming of stopzetting van de functie van bestuurders en, in voorkomend geval van commissarissen.

 

Artikel 15  Intern reglement

Het bestuursorgaan kan een intern reglement opstellen dat, indien goedgekeurd door de algemene vergadering, bindend is voor de leden.

 

 

IV.     BESTUURSORGAAN

 

Artikel 16   Samenstelling Bestuursorgaan

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit ten minste 3 leden, en ten hoogste 12 leden.  De bestuurders worden door de algemene vergadering onder de leden benoemd voor ten hoogste vier jaar.

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een effectief lid zijn van de vereniging
 • gemotiveerd zijn om het belangeloos doel van de vereniging mee te helpen vormgeven
 • akkoord gaan met de door het bestuursorgaan uitgewerkte procedure tot aanvaarding als bestuurder

 

Artikel 17   Werking

Het bestuursorgaan duidt een algemeen secretaris aan en kiest onder zijn leden een voorzitter.  Het is ook mogelijk dat et bestuursorgaan één of twee ondervoorzitters en een penningmeester kiest.

 

Artikel 18  Mandaat

De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De bestuurders worden benoemd voor een duur van vier jaar. Het bestuurdersmandaat neemt een einde op de dag van de gewone algemene vergadering van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin ze zijn benoemd. De bestuurders zijn herkiesbaar.  Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

 

Artikel 19  Bijeenroeping en deelname aan het bestuursorgaan

§ 1   Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de VZW dit vereist. Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter. Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of een bestuurder. De oproeping gebeurt per brief of per email, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

§ 2   Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één stem. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.
Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen.
Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan. Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen. Een bestuurder dat op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan wordt gelijkgesteld met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan.
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Een bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Deze regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
De notulen worden overgemaakt aan alle bestuurders. Ze worden tevens bewaard op de maatschappelijke zetel, waar al de belanghebbenden er kennis van kunnen nemen.

 

Artikel 20   Bevoegdheid

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer of van beschikking nodig voor het bereiken van het doel van de vereniging, en die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

 

Artikel 22  Dagelijks Bestuur

§ 1   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging afvaardigen aan een of meer personen.  Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt moet worden gespecifieerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur betreft als de externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur.

§ 2   Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat onder “dagelijks bestuur” wordt aanzien, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die wegens hun minder belang of wegens hun urgentie een onverwijlde beslissing vragen die het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of wenselijk maken.

§ 3   De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en via een uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

§ 4     Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vereniging ten aanzien van derden geldig verbonden door de Voorzitter en de Algemeen Secretaris of één van beiden, samen optredend met één bestuurder, zonder dat deze van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moet doen blijken.

 

 

V.     SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 21   Jaarrekening

Elk jaar, op 31 december, wordt de rekening van het werkingsjaar afgesloten.  De boekhouding wordt gevoerd conform alle wettelijke bepalingen. Ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

 

Artikel 22   Ontbinding

§ 1   De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig de vzw-wetgeving. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven. In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de finale bestemming van het netto-actief van de VZW dat moet besteed worden aan een gelijkaardig belangeloos doel. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het netto-actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in het WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

§ 2   Bij ontstentenis zal het vermogen worden overgedragen aan de Nationale Centrale Landbouw-Service v.z.w. (BE0410.344.444).

 

Artikel 23   Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De statuten werden opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of het intern reglement wordt geregeld, wordt geregeld door voormelde wet.