Lonen PC 144

PC 144.00 - Paritair Comité voor de landbouw

Wijzigingen per 01/01/2020.

  • Index: vorige lonen x 1,0089
 
 
LONEN  PC 144 :  Minimumlonen voor niet-tijdelijk personeel (01/01/2020): 
 

Categorie

Uurloon

Ongeschoolde medewerker

€ 9,93

Geoefende medewerker

€  10,48

Geschoolde  medewerker

 € 10,95

 

LONEN  PC 144 :  Minimumlonen voor niet-tijdelijk personeel (01/01/2020):

Seizoens- en gelegenheidswerk          

€ 9,45                

Let op: Het loon van een meergeschoolde is ten minste gelijk aan het loon van een geschoolde medewerker

 
Anciënniteitstoeslagen:
- 0,5 % bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming
- 1 % bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming
- 1,5 % bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming 
- 2 % bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming.
 
FUNCTIECLASSIFICATIE
 
Meergeschoolden: 
De werknemers die enerzijds al de taken kunnen verrichten van een geschoolde werkman en die, anderzijds, belast zijn met het nemen van beslissingen in verband met het geheel van het bedrijf en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan zoals :
- het bepalen van de datum en de methode van het bewerken van de grond;
- de bemesting van de grond;
- het zaaien en het planten;
- de oogst;
- de phytosanitaire werkzaamheden;
- verzorging en voeding van de veestapel;
- de fokkerij;
- het teeltplan.
Deze werknemers hebben hetzij een scholing van A2-niveau doorgemaakt, aangevuld met een cursus bedrijfsleiding, in het naschoolse onderwijs of een ervaring als bedrijfsleider, hetzij een voldoende lange ervaring als bedrijfsleider.
 
Geschoolden:
De werknemers die het geheel van de landbouwwerkzaamheden die hen worden opgedragen en die verband houden met alle activiteiten van het bedrijf of van een bedrijfstak zelfstandig en volledig kunnen verrichten, die alle machines en werktuigen die zij nodig hebben om deze werkzaamheden te verrichten kunnen bedienen, afstellen en onderhouden. Deze kwalificatie kan worden bereikt hetzij door scholing of bijscholing, hetzij door beroepservaring of door beide samen.
 
Geoefenden:
De werknemers die reeds drie jaar ervaring hebben in dezelfde activiteit of onderneming en die minstens de helft van de taken van een geschoolde kunnen uitvoeren.
 
Ongeschoolden:
De permanente werknemers die niet aan een van bovenstaande kwalificaties voldoen
 
 
PREMIES EN VERGOEDINGEN
 
- Anciënniteitstoeslag
- Eindejaarspremie 
- Vervoerskosten 
- Aanvullend pensioen
- Werkkledij 
- Ecocheques 
- Getrouwheidspremie 
 
Contacteer het secretariaat voor meer informatie.